Extreme Thinking
VLC 播放 RTMP串流影音 & RTMP to http

2013-08-14


這 N 年前的文章 原本放在 pixnet 現在慢慢將文章轉過來

rtmpdump.exe & rtmpgw.exe 就上網找一下吧 !!!

VLC 播放 RTMP串流影音 :

rtmpdump.exe -r rtmp://source.XX.XX/rtmp_source --quiet | "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" -

RTMP to http :

rtmpgw.exe -r "rtmp://source.xx.xx/" -v g 81

這樣可用vlc 看 live

http://127.0.0.1:81/